۱۰۳۶۹۰۱(۹۱۲)۹۸+

پلن‌ها

پلن نقره‌ای ۶ ماهه
۱۶۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای شش ماهه.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
پلن نقره‌ای ۱ ساله
۲۸۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت نقره ای یک ساله.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن طلایی ۱ ماهه
۱۸۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت طلایی یک ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن طلایی ۳ ماهه
۴۸۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت طلایی سه ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن طلایی ۶ ماهه
۷۶۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت طلایی شش ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن طلایی ۱ ساله
۱۲۴۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت طلایی یک ساله.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن الماس ۱ ماهه
۲۸۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت الماس یک ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه بنر VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن الماس ۳ ماهه
۷۸۰۰۰۰ تومان
 • - عضویت الماس سه ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه بنر VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن الماس ۶ ماهه
1280000 تومان
 • - عضویت الماس شش ماهه.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه بنر VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.
پلن الماس ۱ ساله
2160000 تومان
 • - عضویت الماس یک ساله.
 • - رزرو و قرارگیری در جایگاه بنر VIP صفحه اصلی.
 • - قابلیت نمایش در لیست وکلا و موسسات حقوقی.
 • - استفاده از ۲۰٪ تخفیف تا پایان آذر ماه.